Home

Kundefordringer balanse

Hva er kundefordringer? - Vism

Kundefordringer - hva er en kundefordring? - Debet

Penger inn. Penger ut. En kontantstrømoppstilling gir oversikt over inn- og utbetalinger, og forklarer likviditetsendringer. Hensikten med å vise kontantstrømmene er at regnskapsbrukerne skal se årsaken til endringer i kontantbeholdningen Balanse er en forkortelse for «balanseoppstillingen», hvilket er en regnskapsrapport som angir regnskapsenhetens økonomiske formuesstilling på et bestemt tidspunkt - regnskapsperiodens begynnelse og slutt. Det mest vanlige er at rapporteringen følger kalenderåret og angir den økonomiske stillingen 1. januar og 31. desember det aktuelle året, men større organisasjoner rapporterer. Kundefordringer i selskapets balanse er reflektert i regnskapsregnskapet, i selskapets rapportering og kontinuerlig overvåking. Flytende, denne kategorien av eiendeler vurderes i fravær av forfalte gjeld. Antallet av tvilsomme gjeldsbeløp går med en forsinkelse i oppgjøret. Hva er kundefordringer Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring.Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i store protokoller med mange kolonner. Dagens IT-systemer bruker også kontoer for sine posteringer i regnskapet. Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet

Okey, folkens. Igjen dette med inngående og utgående balanse (IB og UB). IB er det vi tar med oss inn i året. UB er det vi tar med oss ut av året. Det vil med andre ord si at UB i år 1 er IB i år 2. F.eks. hvis vi ser på balansen i budsjettet, så ser vi at det på anleggsmidler står at vi (budsjetterer at vi) har 65.000 ved utgangen av. Den kundefordringer saldobalansen er bare en del av et selskaps samlede rettssaken balanse. Dette arket utgjør opp alle de balanserer fra selskapets ulike kontoer, for eksempel, herunder kontanter, salg, og så videre Balansen din i slutten av et regnskapsår eller periode blir din utgående balanse og brukes videre som inngående balanse for neste regnskapsår eller periode. Dersom du har byttet regnskapssystem over til DNB Regnskap vil din utgående balanse ved slutt i ditt tidligere system fungere som inngående balanse, også kalt åpningsbalanse

Kundefordringer i balansen - hva er det

BALANSE-arkfanen summerer registreringene du har gjort i de andre arkfanene, så her finner du bla. kundefordringer fra INNTEKTER og leverandørgjeld fra KOSTNADER, sammen med øvrige balansekontoer. Det er også her regnskapet avsluttes ved at resultatet overføres egenkapital Debet konto 15oo Kundefordringer og reskontro 101 Alfa AS kr. +12500 Kredit konto 3000 Salgsinntekter avgiftspliktige kr. -10000 Kredit konto 2710 Utgående merverdiavgift 25 % kr. -250

Balanse og resultat i praksis. Dersom du vil se nærmere på hvordan balanse og resultat fungerer i praksis kan du laste ned den gratis demoversjonen av XCELLO, som inneholder noen helt enkle eksempler på inntekter, kostnader og balanse for en liten virksomhet Kundefordringer Kundefordringer hører inn under konto 15 Kortsiktige fordringer. Kortsiktige fordringer er gjeld om forfaller innen ett år fra regnskapsårets utløp. Eksempler på kundefordringer: 1500 Kundefordringer; 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt; Andre fordringer Andre fordringer er fordringer hos ansatte, eiere. Kundefordringer er ofte en vesentlig post i selskapets balanse. Den viser hva en virksomhet har til gode ved salg av varer og tjenester. Alle kredittsalg og det meste av kontantsalg skal spesifiseres i en oversikt kalt kundereskontro Balansen til et selskap er vanligvis det første en ser på, hvis en ønsker å undersøke et selskaps finansielle styrke. I motsetning til resultatregnskapet, som er en detaljert beskrivelse av et selskaps inntekter og kostnader en gitt periode, så inneholder balansen en oversikt over et selskaps eiendeler og gjeld på et gitt tidspunkt Tap på kundefordringer skal bokføres og innberettes på den ordinære omsetningsoppgaven i den terminen tapet er endelig konstatert. I Mamut er kontoen for tap på fordringer satt opp med avgiftskoden for utgående merverdiavgift 25 % og merket av for at den skal være med i grunnlaget for utgående omsetning

Differanse i balansen Regnskapsguiden

 1. Balansen (eller balanseligningen), Omløpsmidler er eiendeler som er ikke er ment til varig eie, som f.eks. penger, varelager og kundefordringer. I Norsk Standard kontoplan er kontoene som begynner på tallet 1 eiendelskontoer. Egenkapital er f.eks. innskutt kapital fra eier
 2. Kundefordringer og påløpte fordringer er ulike typer kundefordringer som en regnskapsfører inngår i selskapets resultatregnskap eller balanse. En regnskapsfører registrerer alle fordringer som eiendeler ved dokumentasjon av selskapets inntekter i en bestemt regnskapsperiode, for eksempel en måned, kvart eller år
 3. Inngående balanse = Utgående balanse fra året før. Dersom du skal starte regnskapsføringen fra 1.1., må du registrere balansepostene, dvs. beholdningene av eiendeler, gjeld og egenkapital per første dato i regnskapsåret.Disse opplysningene finnes i fjorårets utgående balanse, datert 31.12. som du får fra forrige regnskapsfører sammen med oversikt over kundekrav og leverandørgjeld.
 4. Avsetning betyr i en regnskapsmessig sammenheng å sette av midler til dekning av en fremtidig utgift som i mange tilfeller ikke er nøyaktig beløpsmessig bestemt. Avsetninger aktualiseres på grunn av forsiktighetsprinsippet i regnskap som tilsier at også urealiserte tap skal kostnadsføres. I påvente av at forholdet avklares foretas det en regnskapsmessig avsetning
 5. NR. 5 2015 45 Revisjon Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Det finnes to alternative valg når det gjel-der innretning av indirekte kontroller.Revi-sor kan innrette revisjonen enten ved å kontrollere debetposter for gyldighet
 6. leverandørgjeld og kundefordringer er utviklet i henhold til industrien retningslinjer, standarder og finansielle forhold. Kundefordringer kommer usualy i form av perating kredittlinjer. Kundefordringer er oppført som eiendel i selskapets balanse. På den annen side er leverandørgjeld føres som gjeld i selskapets balanse ark. Oppsummering 1

En virksomhets balanse viser de eiendelene virksomheten eier, inntektene den har mottatt og fortjenesten det har oppnådd. En av aktiva-bedriftene som vanligvis rapporterer på balansen, er kundefordringer. Mens enkelte bedrifter anser at kundefordringer er en form for inntekter, gjør andre ikke. Om Kundefordringer Har en aktivaside (eiendeler) og en passivaside (gjeld + egenkapital). Aktivasiden viser hva kapitalen er brukt til eller investert i og kan kalles kapitalanvendelse

Hvordan å lese en selskapets balanse Balansen presenterer en økonomisk øyeblikksbilde av hva selskapet eier og skylder på ett tidspunkt, typisk ved utgangen av hvert kvartal. Det er egentlig en netto verdt statement for et selskap. Venstre eller oversiden av balansen lister alt selskap Ved å bruke balansen uten balanse for disse typer eiendeler kan bedrifter hjelpe til med å opprettholde tiltalende løftestangsforhold. Noen av de vanligste eiendelene utenfor balansen er operasjonelle leieavtaler, leasebackavtaler og kundefordringer. Operasjonell leieavtal Dokumentasjon av balansen er en oppstilling av allerede bokførte opplysninger, og er ikke i seg selv grunnlag for bokføring. Virksomhetens avstemming av alle balansekonti i regnskapet bekrefter fullstendighet, nøyaktighet og realitet av postene Dersom IB (inngående balanse) på anleggsmidler er 8.000 og UB (utgående balanse) er 12.000, er middelverdien 10.000. I dette eksempelet tar vi for gitt at balansen ovenfor også representerer middelverdiene. Skjermingsgrunnlag Anleggsmidler: 150.000 Varer: 40.000 Kundefordringer: 10.000 Langsiktig gjeld: - 100.000 Sum skjermingsgrunnlag: 100.00 Resultatregnskapet tar utgangspunkt i regnskapsperiodens utgående balanse. Det vil si saldobalansen av alle posteringer på de ulike kontiene. Resultatregnskapet skal gi en totaloversikt over alle transaksjoner og konteringer som er gjort i regnskapsperioden

Kapittel 6. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling (§§ 6-1 - 6-6) § 6-1. Resultatregnskap etter art § 6-1a. Resultatregnskap etter funksjon § 6-2. Balanse § 6-3. Oppdeling eller sammenslåing av poster § 6-4. Kontantstrømoppstilling § 6-5. Konsernregnskapets oppstillingsplan § 6-6. Sammenligning med foregående årsregnska på at nedskrivningen må reverseres. I dette tilfellet trekker det faktum at man har inngått. nye leiekontrakter, i retning av reversering (punkt 2 og 4 i opplistingen er trolig relevant Derfor, i denne artikkelen vil vi lære å beregne kundefordringer; Det forventes å identifisere måter å beregne kundefordringer på innen en bestemt tidsperiode. Kundefordringer. Når kjøperne kjøper varer fra selgerne på kreditt, registreres det i bøker som kundefordringer. Det registreres under omløpsmidler i selgerens balanse

Balanse og resultat | JIThomassen

En av de viktigste dokumentene i regnskap er en balanse som inkluderer egenkapital, gjeld og eiendeler. Eiendeler består av alt en bedrift eier eller kontrollerer som har verdi, inkludert immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, som for eksempel fordringer. Kundefordringer Definisjo 1500 Kundefordringer . 1510 Fri . 1520 Fri . 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter . 1570 Andre kortsiktige fordringer . 1580 Avsetning tap på fordringer . 1590 Fri . 16 Opptjente off.tilskudd ol For foretak som selger på kreditt, kan kundefordringer utgjøre en vesentlig del av balansen. En revisor må forstå hvordan et selskap kan misregistrere kundefordringer, enten uforvarende eller forsettlig, for å uttrykke en ukvalifisert oppfatning av selskapets regnskap

Video: Balanseoppstilling for årsregnskapet - Verktøy og fagstoff

De fleste bedrifter bruker beregninger av netto realisasjonsverdi for å estimere verdien av deres nåværende beholdning eller kundefordringer. Netto realisasjonsverdi for inventar . Når en bedrift kjøper et varelager, registreres det kostnaden det betalte for varen i balansen som varens historiske kostnad regnskapsmessig behandling av kundefordringer, konstaterte tap, innkommet på tidligere nedskrevet, endring avsetning Kundefordringer. Det følger fra transaksjonsprinsippet at anskaffelseskost for kundefordringer er nåverdien på transaksjonstidspunktet. Når renteeffekten ikke er vesentlig, antas anskaffelseskost lik nominell verdi. Kundefordringer skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (LVP) Tap på kundefordringer skal innrapporteres på den vanlige mva-meldingen i samme termin som tapet er konstatert. Tapet innebærer strengt tatt en reduksjon av tidligere innberettet beløp for utgående avgift, men for at tapet skal håndteres på samme måte etter merverdiavgiftsloven , skatteloven og regnskapsloven , skal korrigeringen føres som en økning av inngående avgift i post 14-16. Balansebudsjettet og helårslikviditetsbudsjettet er nyttige verktøy for selskapets styre og ledelse.Balansebudsjettet viser hvordan man antar at balansen vil se ut pr. 31.12. sammenlignet med regnskapet pr. 01.01. Helårslikviditetsbudsjettet er nærmest en fremskrevet kontantstrømanalyse.Det er basert på endringene i de enkelte balanseposter fra regnskapet pr. 01.01. til balansebudsjettet.

REGNSKAP, UTESTÅENDE FORDRING, TAP: En fordring kan føres som tapt i regnskapet hvis skyldneren for eksempel går konkurs eller ikke betaler ette Kundefordringer Balanse Landbrukstjenester Øst SA Note 2018 2 932 273 203 847 4 599 539 7 735 658 7 735 658 2017 4 125 965 164 4 290 376 3 893 301 8 183 676 Side 3 Andre kottsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter 0.1. Sum omløpsmidler Sum eiendeler Landbrukstjenester øst S

Statens balanse - kapitalregnskapet. Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse med hovedvekt på finansielle eiendeler, gjeld og egenkapitalen i staten. Denne går fram av kapitalregnskapet, men leverandørgjeld og kundefordringer inngår ikke Kundefordringer presenteres i balansen under kortsiktige eiendeler. • Kredittutsalg beregnes for en bestemt periode (Eks- Månedlig / årlig kredittomsetning). Kundefordringer er en akkumulert verdi. Denne verdien representerer det totale forfallet av kunder på en bestemt dato Avstemming av balansen - Anleggsmidler - Varelager - Kundefordringer og andre fordringer - Kontanter og bank. Kl. 12:00. Lunsj. Kl. 13:00. Avstemming av balansen forts. - Langsiktig gjeld - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - Offentlige trekk og avgifter (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift

Note NOK 1.000 2015 2014 : Eiendeler : Anleggsmidler : 5: Immaterielle eiendeler: 159 475: 166 977: 5: Bygninger, tekniske installasjoner, tomter: 1 531 771: 1 556 64 Din utgående balanse fra det andre systemet blir din inngående balanse her hos oss. Hvis du for eksempel har 100 000,- på driftskonto når du bytter skal dette legges inn på bankkonto. Andre typiske eksempler er det du har utestående fra kunder, «kundefordringer» samt det du skylder dine leverandører

Kundefordringer Viktige takeaways . Kundefordringer er en aktivakonto i balansen som representerer penger som skyldes et selskap på kort sikt. Kundefordringer opprettes når et selskap lar en kjøper kjøpe sine varer eller tjenester på kreditt. Kundefordringer ligner kundefordringer, men i stedet for å motta penger skyldes det penger Typiske poster under omløpsmidler er kundefordringer, kontantbeholdning og varelager. Det er ikke uvanlig å se balanser som nesten utelukkende består av omløpsmidler. Kortsiktig gjeld: I likhet med omløpsmidler, genereres kortsiktig gjeld også av bedriftens daglige operasjonelle drift Sv: Differanse i balansen Formlene i J og K-kolonnene skal være lik de i raden over, og du kan derfor kopierer disse og sette inn her. Innholdet i K-kolonnen kan du endre for de to linjer, for å indikere at her er det formler som er ulike de øvrige (Kolonne K inneholder varsling av type innhold, for å gjøre det lettere å velge rader å kopiere fra, for å generere nye regnskap- eller.

Hva er tap på fordring? - Vism

Kundefordringer 1500 Kundefordringer Kundefordringer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 Bankinnskudd 294715 419750 294715 Balanse (2019) Regnskaonto 31.12.2019 31.12.2018 Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital 520750 645784 520750 125035 Gjel Kundefordringer: 8, 9: 25 752: 23 102: 16 700: Bankinnskudd 83: 81: 127: Omløpsmidler 28 647: 25 257: 18 097 Sum eiendeler 225 959: 207 392: 192 051 Egenkapital per 1.1 146 456: 144 649: 141 781: Betalt fra/(til) Staten i året -128 083-103 572-96 992: Årets resultat 133 721: 105 379: 100 662: Egenkapitaljustering* -64: 0-802: Egenkapital: 18. Kundefordringer og leverandørgjeld er som oftest vesentlige poster i selskapets balanse. Kurset gjennomgår risikoer på dette området og anbefalinger til rutiner og dokumentasjon. I tillegg er regnskapsprinsipper, forskjeller i skatteregler, notekrav og analyse av postene tema Dersom det foreligger ny informasjon om forhold som forelå på balansedagen før tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet, skal dette hensyntas i avsetningen til tap på krav. Avsetning til tap på krav reduserer regnskapslinjen kundefordringer i balansen. Se mer om bokføring, skatt og mva i «Tap på fordring» Sumpost 9950: Dette er summen av bokførte beløp eiendeler, så det gir seg egentlig sev, du tar beløpene fra balansen i regnskapet. Kundefordringer vil være inklusiv mva. Post 1920 bankinnkudd: Dette er saldo fra regnskapet etter at du har lagt til kreditrenter. Skal stemme med oppgave fra banken 31.12

Hovedpostene i regnskapet - eiendele

7. Hva menes med kundefordringer? 8. Hvilket kontonummer starter konto «kundefordringer» med? 9. Hvorfor bør hver enkelt kunde og leverandør ha sin egen konto i regnskapet? 10. Hva er en saldoliste? 11. Hvorfor viser vi vanligvis kunder og leverandører som sumposter i balansen? 12 Overgangen fra Tripletex består av fire steg du må legge inn i Fiken. Ha gjerne to faner oppe samtidig med Tripletex på den ene siden og Fiken på den andre siden. 1. Kundefordringer Gå først i Tripletex og hent ut hvor mye kundene skyldte deg. Bedriften Stiftinga Kely Mandresy i Eidslandet i Vaksdal kommune driver innen bransjen . Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse Under innstillinger for Kontoplan og inngående balanse kan du opprette nye kontoer og redigere opplysninger om eksisterende. Det er blant annet her du legger inn inngående balanse på balansekontoer (for eksempel bank, gjeld og kundefordringer)

Eksempel 1.3 i boken viser hvordan årets salgsinnbetalinger i et konsulentfirma kan beregnes når du kjenner årets inntekter, debitormassen (kundefordringer) ved årets begynnelse (Inngående Balanse = IB) og ved årets slutt (Utgående Balanse = UB). Første kolonne i tabellen nedenfor inneholder tallene fra eksempel 1.3 Balanse Periode: 12 2019 Kundefordringer -122 804,50 Bankkonti -770 203,93 Påløpte inntekter -22 400,00 Sum Eiendeler -915 408,43 Egenkapital 497 620,20 Tilført egenkapital i perioden 140 792,29 Leverandørgjeld 277 095,94 Korsiktiggjeld -100,00 Sum Egenkapital og Gjeld 915 408,43

Kontantstrømoppstilling: Penger inn

Last ned Balanse, eiendeler. Balanse, egenkapital og gjeld Bane NOR SF Bane NOR konsern. Tall i millioner kroner Egenkapital og gjeld Note 2019 2018; Innskuddskapital 16: 9 002 Endring i kundefordringer 420. BALANSE - 31.12.2019 EIENDELER Kundefordringer 1540 Innskudd hos Slekt og Data sentralt Sum kundefordringer Bankinnskudd 1920 Haugesund Sparebank, høyrentekonto 1921 Haugesund Sparebank, driftskonto Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD kr 113,268.41 113,268.41 2,843.39 13,958.82 16,802.21 130,070.62 SLEKT OG DATA HAUGALAN Balanse Konto Tekst balanse i periode balanse Periode: 1-Regnskapsår: 2017 Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 30 540,00 -29 670,00 870,00 1520 Kortsiktigi fordringer 0,00 60 029,00 60 029,00 1749 Andre forskuddsbetalte kostnader 0,00 12 723,00 12 723,00 SUM Fordringer 30 540,00 43 082,00 73 622,00.

balanse - regnskap - Store norske leksiko

Alle tall i millioner kroner: Note. 2012. 2011. 2010 Immaterielle eiendeler: 2. 649. 864. 800. Varige driftsmidler: 1, 2, 18, 21. 196 365. 194 702. 179 953. Styret i Hafslund ASA Oslo, 22. mars 2011. Birger Magnus Hans Kristian Rød Ole Ertvaag Hanne Harlem styreleder. Tyra Marie Hetland Kristin Bjella Per Luneborg Per Orfjel

Power Office Go - Total ØkonomistyringPPT - Module 10: Working Capital Management PowerPoint

Kundefordringer i balansen: hvilken rad, kontoer

Funksjonalitet i Visma Byrå Periode & År Periodeavslutning. Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsåret 2017 og fremover.. Årsoppgjør. Visma Byrå Periode & År tilbyr støtte for kalender- og forkortet regnskapsår. Funksjonalitet for årsoppgjøret blir fortløpende oppdatert Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Notater kap 4 Forelesning 1 Forelesning 2 Forelesning 3 (pdf) Forelesning 4 Forelesning

Løsninger | Ever

Kontoplan - Wikipedi

Kundefordringer i selskapets balanse er reflektert i regnskapsregnskapet, i selskapets rapportering og kontinuerlig overvåking. Flytende, denne kategorien av eiendeler vurderes i fravær av forfalte gjeld. Antallet av tvilsomme gjeldsbeløp går med en forsinkelse i oppgjøret Balanse. Balansens oppstillingsplan som nevnt i regnskapsloven § 6-2 første ledd, skal for post B II fordringer, oppdeles i følgende poster: 1. Kundefordringer: 2. Fordringer på verdipapirforetak: 3. Andre fordringer: 4. Krav på innbetaling av selskaapital

Note 2 Viktige regnskapsprinsipper - Nordkraft22 Skjulte reserver i varer i arbeid og ferdige varer Uten

Balanse pr. 31. desember Note 2019 2018 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 129 300 121 827 Andre fordringer 34 691 48 240 Sum fordringer 163 991 170 067 Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 4 106 065 5 469 126 Sum omløpsmidler 4 270 056 5 639 19 I tillegg satt jeg og faren min å tenkte litt - da vi kjøpte bilen sa aldri selgeren noe om registerreima, og han skrev under på at det ikke var noen ting feil med bilen. Kan vi bruke dette til en fordel - da det faktisk var noe feil med bilen? Tror jeg er et blindspor dere dessverre ikke kommer. Dokumentasjon av balansen er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, med krav til ordnet og betryggende sikret oppbevaring, jf. bokføringsloven § 13, bokføringsforskriften kapittel 7 og NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale. 3. Formål Dokumentasjon av balansen skal underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet Balanse spesifisert Nærmere forklart. En balanseoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet Helt riktig. Du skal legge inn inkl mva på kundefordringer (1500/1510) og leverandørgjeld (2400/2410) mens motposten må du spesifisere på den respektive koto. Det er her mva kommer inn. Bruker du mva koder så skal du legge inn inkl mva her også. Ta kontakt med Effectus Regnskap AS om du hjelp til dette

 • Hamsterkäfig plastik.
 • Hvordan flytte til japan.
 • Tim mälzer rezepte kartoffelsalat.
 • Retter av tørrfisk.
 • Video camera sony.
 • Griljermel.
 • Gicht ernährung rezepte.
 • Stadthalle waldshut tiengen.
 • Dødelig lav bmi.
 • Hvor mange lag glassfiber.
 • Stadler regensburg angebote.
 • Flashforge guider 2.
 • Haus mietkauf thüringen.
 • Fortnite ausmalbilder.
 • Arnsberger mtb marathon.
 • Urinen lukter ammoniakk.
 • Hva er eugenol.
 • Sterke sider eksempler.
 • Hunde til danmark.
 • Champagne navn.
 • Støttekontakt lønn kristiansand.
 • Thunbergia.
 • Strømhalsbånd til liten hund.
 • Propp i fingret 1177.
 • Frydenbø sabb.
 • Flashforge guider 2.
 • Ferie på grønland.
 • 4 sterne hotel salzburg wellness.
 • Noradrenalin funksjon.
 • Godteri priskrig.
 • Europas østligste land.
 • Energy bremen frequenz.
 • Gruppeintervju oppgaver.
 • Populär historia berlinblockaden.
 • Landratsamt göppingen kraft.
 • John cleese død.
 • Fahrradversteigerung bremen 2017.
 • Kirurgisk stål sikkerhetskontroll.
 • Torvtak løsninger.
 • Musefilm for katter.
 • Varmepute dyr.