Home

Kvalitetsindikatorer kommune

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og forsøke å finne relevante måleindikatorer som sier noe om kvalitet i den kommunale helsetjenesten, og å samle kunnskap om hvordan kvalitet og kvalitetsindikatorer forstås blant tjenesteytere, brukere og pårørende Mange av indikatorene som brukes i KOSTRA sier noe om kvalitet på kommunale eller fylkeskommunale tjenester. Noen eksempler på slike er plukket ut og presenteres i egne faktaark for kvalitet i tillegg til at de framkommer som nøkkeltall på nivå 2. Disse indikatorene må ses på som forslag som kan bli videreutviklet og komplettert. De er utarbeidet av arbeidsgruppene i KOSTRA For et mer helhetlig bilde av kvaliteten på et behandlingsted eller tjeneste bør ulike kvalitetsindikatorer ses i sammenheng, for eksempel kan utvikling over tid for gjennomsnittlig liggetid på sykehus og eksisterende kvalitetsindikatorer for reinnleggelse av eldre per sykehus være interessant å se opp mot kvalitetsindikator for reinnleggelse av eldre per kommune Kvalitetsindikatorer i kommunene 2 Figur A Aktører og deres behov for kvalitetsindikatorer Stat Kommune Virksomhet Borger Bruker Fra et statlig perspektiv er det ønskelig med indikatorer for å gi et samlet bilde av utviklingen i en sektor på nasjonalt nivå. Indikatorene skal til sammen danne grunnla

Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og Kvalitetsindikatorer for sykehjem 2-2015 (PDF 902KB) Kvalitetsindikatorer for sykehjem 2-2017 (PDF 1,1MB) Kvalitetsindikatorer i hjemmetjenesten - 2014. Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted. Mange pasienter ønsker å vite hvor de er flinkest når de skal velge behandlingssted. De nasjonale kvalitetsindikatorene kan gi deg noe informasjon om kvaliteten på helsetjenestene, men tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert 6. Kvalitetsindikatorer: I utviklingsprosjektet må det også utredes hvordan brukerundersøkelser kan danne basis for nasjonale kvalitetsindikatorer, gitt at antall svarere er lavt for mange institusjoner. Dette henger nøye sammen med hva som er hovednivået for nasjonale kvalitetsindikatorer på dette området, se punkt 2 ovenfor antall kommuner og sykehjem/hjemmebaserte tjenester i Norge. Konklusjon Kvalitetsindikatorer: I utviklingsprosjektet må det også utredes hvordan brukerundersøkelser kan danne basis for nasjonale kvalitetsindikatorer, gitt at antall svarere er lavt for mange institusjoner

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. veiledere og kvalitetsindikatorer Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere. kvalitetsindikatorer, og systematisk kvalitetsarbeid Helse- og omsorgstjenesteloven & Spesialisthelsetjenesten «Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i « tjenesten», og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter www.helsenorge.n

Kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer kan for eksempel være helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene Nasjonalt system for kvalitetsindikatorer. Krav og mål til nasjonale kvalitetsindikatorer Pros • Betydningsfull • Vitenskapelig begrunnet • Nyttige hjernesla kommunen 5. Tilgang på tolketjenester på legevakt Om legevakten har avtale om lgang l døgnkonnuerlig aku tolketjeneste. 6 Kvalitetsindikatorer belyser ofte mer vanskeligheter enn suksess, noe som kan bety at arbeidsprosesser og normer må revurderes. Denne typen utfordringer krever god informasjonsflyt og profesjonalitet innen en enhet for å fokusere på felles mål og felles utviklingsprosesser Kvalitetsindikatorer for sykehjem i Oslo kommune. Publisert dato: 21.09.2016. Vedlegg. Byrådssak 241-14 (PDF 8,1MB) Bystyresak 19, behandlet 04.02.2015 (PDF 296KB) Kvalitetsindikatorer sykehjem 1-2016 (PDF 1061KB) Samlerapport for kvalitetsrevisjonene for sykehjem 2014 (PDF 644KB

Kvalitetsindikatorer i den kommunale helse- og

Kommunebildene er basert på 50 kvalitetsindikatorer for kommunal drift på de områdene Fylkesmannen har ansvaret for. Kommunen har en måned til å komme med innspill. Bildene danner grunnlag for dialog mellom Fylkesmannen og kommunen både på fag- og overordnet nivå Kvalitetsindikatorer for kommunehelsetjenesten. En evaluering av hvilke muligheter som ligger i KOSTRA. Sammendrag Rapporten er en gjennomgang av hvilke indikatorer i KOSTRA som kan si noe om kvaliteten på kommunale helsetjenester innen områdene helsestasjon, legetjenesten og pleie- og omsorgstjenestene

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager Ingvild Kjeken, Mari Klokkerud, Inger Johansen . Bakgrunnsdokumenter Ø Kommuner, rehabiliteringssentere og sykehus besvarer spørreskjema til rehabiliteringsenheten annet hvert å Kvalitetsindikatorer kan fungere som støtte til kvalitetsforbedring, men kan også brukes til andre formål som helsepolitisk styring, virksomhetsstyring eller benyttes av pasienter og brukere for å sammenlikne tjenestenes standard ved valg av tjenesteyter eller tjenestested I dag er det for dårlige rapportering av kvalitet innen helse- og omsorgstjenester i kommuner. Derfor er det på høy tid å få på plass nasjonale kvalitetsindikatorer

Oslo Kommune Sykehjem

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin. Legeforeningen, ved Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP) Ifølge NELs egne nettsider abonnerer nå nesten 90 prosent av landets allmennleger, over femti kommuner, Statens Helsetilsyn, en rekke universiteter og flere store sykehus på oppslagsverket dager per kommune 2. Antall innbyggere per tannpleier 3. 5 års overlevelse etter lungekreft Svar 1. Prosess 2. Struktur 3. Resultat . Formål med kvalitetsindikatorer •Kvaliteten på helsetjenesten skal måles og resultatene skal Hovedprosess for å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer.

Nettverk USHT Midt-Norge | Rokilde Sykehjem

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - SS

 1. istrasjonssenter i Askim.. Europavei 18 går gjennom Eidsberg, og kommunens tidligere ad
 2. Bergen kommune har tidligere laget levekårsrapporter for Bergen. I rapportene fra 2008 og 2\ര11 var det kun delvis forhold knyttet til barns helse.\爀屲I samsvar med § 5 i Folkehelseloven, samt § 3 i Forskrift om oversikt 對over folkehelsen, laget Bergen kommune i 2014 en rapport som omhandler helseatferd og påvirkningsfaktorer blant barn og unge i \ൂergen
 3. Agenda Kaupang bistår KS med kartlegging av anvendte kvalitetsindikatorer for styring i norske kommuner. Gjennom KOSTRA er det tilgjengelig et begrenset antall kvalitetsindikatorer. Fra ulike hold påpekes det at indikatorene ikke gir tilstrekkelig informasjon om tjenestenes kvalitet, og dermed heller ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for styring og forbedring
 4. Kommunen må derfor selv vurdere hvorvidt de tjenester som tilbys er faglig forsvarlige og for øvrig i samsvar med lovverket. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven fra 2011 § 12-5 at Helsedirektoratet er gitt et ansvar for nasjonale retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer
 5. Oslo kommune Helseetaten Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten - registrering av objektive kvalitetsindikatorer •••••••6(2011 Denne rapporten viser registrering av objektive kvalitetsindikatorer i 2011 for hjemmetjenesten i Oslo kommune 2012. FORORD i av 38/06) 31.12.2011
 6. nasjonale kvalitetsindikatorer. Fra juni 2005 har målinger av indikatorene blitt publisert på nettet, og her kan brukere i hver kommune sammenligne tjenestene i egen kommune med andre kommuner og fylker. Kvalitetsindikatorer har vært i bruk i norsk allmennmedisin i flere store prosjekter. I 1998 bl
 7. De to nye indikatorene måler videreutdanning innen psykisk helsearbeid i kommunen og relevant utdanning innen rusarbeid. Fra spesialisthelsetjenesten publiseres 22 kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus og 27 kvalitetsindikatorer innen somatisk helsetjeneste med oppdaterte resultater fra 2. tertial 2014, og nye resultater for overlevelse i somatisk helsetjeneste for 2013

Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning per

Kvalitetsrapporter - Helse og sosial - Oslo kommune

 1. Kvalitetsmeldingen gir informasjon om brukerundersøkelser, resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer, tilsyn/klager og avvik/hendelser. Den vil ikke gi et helt fullstendig bilde, da helse og omsorg er et stort og komplekst tjenesteområde. Imidlertid vil den vise noen av tjenestenes utfordringer og hvordan man jobber for å stadig bli bedre
 2. Jevnaker kommune og «Team Jevnaker» i RBUP. Jevnaker kommune har gjort meget godt planarbeid, og har investert mye i kompetanseheving for sine ansatte på barn og unge-feltet. På det tidspunktet hvor RBUP kom inn i bildet, ønsket kommunens ledere å få noe mer ut av investeringene de hadde gjort
 3. Kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorer for Helgelandsslandssykehuset. En kvalitetsindikator er et indirekte mål - en pekepinn - på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud
 4. Objektive kvalitetsindikatorer - Helseetaten. helseetaten.oslo.kommune.no. Pages: 2
 5. Rapport: Objektive kvalitetsindikatorer i sykehjem i. Oslo kommune. Denne rapporten beskriver resultater fra den første registreringen av. objektive kvalitetsindikatorer på sykehjem i Oslo kommune. Alle. sykehjem med langtidsplasser i Oslo er med i analysen.. Kvalitetsmålene reflekterer pleierelaterte resultater på sykehjemsnivå.. Kvalitetsmålene består av andelen av beboerne i.
 6. Trondheim kommune ønsker å få bedre oversikt over ei sårbar gruppe i ei vanskelig tid. Et eget møtested skal bidra til at mennesker som sliter med rusrelaterte og psykiske helseproblemer, får en mulighet til å samles også under koronapandemien. 29.10.202

Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted

 1. Spørsmålet har stor betydning for kommuner, helseforetak og brann og redningstjenesten, og kan neppe slås fast gjennom en anbefaling i en veileder. KS anbefaler Helsedirektoratet å vurdere på nytt hvilke deler av akutthjelperområdet som egner seg for en eventuell nasjonal veileder
 2. Bergen kommune sine helse- og omsorgstjenester har, i likhet med andre kommuner, behov for data som grunnlag for statistikk, styring, planlegging og forskning. Dette gjelder for eksempel kvalitetsindikatorer innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet
 3. Kvalitetsindikatorer 2015/6354: 22.06.2017 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 29. juni 2017: Helsedirektoratet 2015/6354: 02.05.2017 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 04. mai 201
 4. Publikasjoner | Agenda Kaupang

Kvalitetsindikatorer i barnehagen er knyttet til-Bemanningsnorm (pedagogtetthet, antall barn pr. voksen)-At personalet har TID (til enkeltbarn, barnegruppen, I Løten kommune er det utarbeidet en plan som skal sikre gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole Kvalitetsindikatorer. Sykehuset Telemark måler og offentliggjør indikatorer for kvalitet. Skien kommune Porsgrunn kommune Notodden kommune Seljord kommune Tinn kommune Akkreditering og sertifisering ISO-standarder på standard.no DNV-GL (ISO sertifisering, avtale m/HSØ Ny NHO-rapport: Private sykehjem best og billigst. De private sykehjemmene i Oslo scorer bedre på kvalitet og pris enn de kommunale, ifølge en ny rapport

Oslo kommune har siden 2005 hatt objektive kvalitetsindikatorer for sine sykehjem som har målt blant annet tannhelse, fall, ernæring og infeksjoner. Rapporten dokumenter ikke vesentlige forskjeller på tvers av eierform knyttet til pleiefaglig kvalitet. Kommunen og de private har blitt likere enn de var tidligere da private scoret høyere helsehjelp i kommunen. • viktig at personer som mottar helse- og omsorgstjenester har nødvendig tilsyn av lege for å sikre at pasientene får riktig medisinsk oppfølging. • Informasjonen brukes til nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres på Helsenorge.no per kommune. Se neste side... Noen kommuner har mange eldre. Andre kommuner har færre. Den samlede dekningsgraden - altså tilbud om sykehjem og hjemmetjenester til eldre over 80 år - varierer fra 31 prosent for kommunen med lavest tilbud, til 76 prosent for kommunen med best tilbud oversikt over lavterskel mestringstilbud i kommunen, for å se helheten i tilbudet fra kommunen, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. I kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) dokumenteres ressursbruk, enkelte resultater og kvalitetsindikatorer. I tillegg kartlegger og rapporterer helse- og omsorgstjenestene ytterliger Oslo kommune Helseetaten Folkehelse- og ornsorgsavdelingen Bydel Ostensjo Postboks 157 Manglerud 0612 OSLO 051_0 KOWAUNIE 2 5 5 Deres ref 200800473-30 Vår ref (saksnr): 201200258-36 Saksbeh: Heidi Kalkvik, 95 26 67 00 Dato: 17.04.2013 Arkikkode: 225.1 RAPPORT - KVALITETSMÅLING I HJEMMETJENESTEN - REGISTRERING AV OBJEKTIVE KVALITETSINDIKATORER.

Nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 21.06.2018: HELSEDIREKTORATET EPHORTE5 2017/6097: 26.11.2018 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater: HELSEDIREKTORATET EPHORTE5 2017/6097: 01.03.2019 Inngående bre For at kvalitetsindikatorer skal ha legitimitet hos fysioterapeuter så vel som pasienter er det viktig at begge grupper er med i alle deler av utviklingen og at prosessen er åpen og etterprøvbar. I artikkelen beskrives de ulike trinn i utviklingsprosessen, og arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritt blir brukt som et eksempel Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i tannhelsetjenesten. Etter at det er inngått en overordnet samarbeidsavtale skal det inngås mer konkrete samarbeidsavtaler med de enhetene i kommunen som har rettighetspasienter (f.eks., sykehjem hjemmetjeneste, helsestasjon osv.)

Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 1. Kommunal rapport har utarbeidet en analyse med sammenligning av alle landets kommuner basert på til sammen 124 nøkkeltall eller kvalitetsindikatorer innen 12 ulike sektorer. På den måten rangeres alle kommunene i dette systemet samlet og sektorvis sam
 2. LØRENSKOG KOMMUNE - LØRENSKOG KOMMUNE / 5 1.3 Barnas arbeidsmiljø Barn er avhengig av omsorg, trygghet og nærvær med rom til å fremme egne meninger og tanker. Samfunnet ønsker å legge til rette for utvikling av barns nysgjerrighet med hensyn til språk, tanker, sosiale, kreative og motoriske ferdigheter. En god oppvekst varer livet ut
 3. MeningerHøyre ønsker nytenkning og innovasjon innen helse og omsorg for å sikre god kvalitet på tjenestene for våre innbyggere.Tønsberg kommune var derfor i årene 2015-2018 nasjonal pilotkommune for pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». Her testet kommunen ut et nytt konsept som hadde som hovedmål å redusere antall pasientskader både i institusjon og hjemme

8 Birgitte Abotsvik Troms Kommune: 11:55-12:10. Overføring mellom spesialist-og primærhelsetjenestenHvordan kan vi føre behandling videre Bergen kommune. Status og erfaringer, behov for løsninger felles med spesialisthelsetjenesten. Ved Elona Zakariassen, Bergen kommune Strategi for pasientsikkerhet og kvalitet skal bidra til at Færder kommune når samfunnsmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel; «Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet» Samarbeid Innovasjon Kvalitet Mestring Respekt for innbyggernes behov o

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m

Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.05.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvalg for miljø og samfunn 04.06.2020: EPHORTETYD Tilbake. Utvalg. eInnsyn Versjon:5.4.3. Kommunen har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre brukere. ulike undersøkelser, nasjonale kvalitetsindikatorer, benchmarking med andre kommuner og deltagelse i ulike nettverk i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på kommunens tjenester Kvalitetsindikatorer er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere kvaliteten i helsetjenesten, for eksempel ved smertebehandling. Myndighetene i Norge har i flere år benyttet kvalitetsindikatorer for somatiske sykehus som er tilgjengelige for alle gjennom fritt sykehusvalg (1)

Prosjekt «Deltakelse og kvalitet» - Nasjonal

Kvalitet og pasientsikkerhet - regjeringen

14 korona-råd fra Trondheim kommune. Kjære folk! Smittetallene er på vei opp igjen, og vi er nødt til å holde tunga rett i munnen. Det har seg slik at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi, om noen skulle ha glemt det. Først og fremst; takk for at dere fortsatt møter opp til dugnad Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Les mer. Influensavaksinering 12. og 17. november. Nye dager for influensavaksinering er torsdag 12. og tirsdag 17. november kl 9-15 i Kulturhuset. Les mer. Ingen nye covidtilfeller i dag Ringerike kommune Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid PRESENTASJON FOR KOMMUNESTYRET 5. SEPTEMBER 2019 Godt egnet elektronisk kvalitetssystem Kvalitetsutvalget arbeider med nye kvalitetsindikatorer (generelle) Løpende, nyttig samarbeid med tilsynsfarmasøyt Sykehjem Prosedyrer kjent og forstått Klart samarbeid med sykehjemsleg rita.labori@halden.kommune.no Bakgrunn: IS 2336 «Forprosjekt innen kvalitetsindikatorer for ernæring og legemiddelsgjennomgang», viser at det foreligger informasjon relatert til ernæring dagens kommunale elektroniske pasientjournalsystem, men at informasjonen er ustrukturert, ikke standardisert De fleste hospitaler og alle kommuner tilbyder i dag fysisk træning, men der ses stor variation i struktureringen af både de regionale og kommunale rehabiliteringstilbud (23-25). Nogle kommuner varetager den fysiske træning i hele forløbet, mens andre har delte forløb mellem kommune og sygehuset

R1020197 Helse- og omsorgstjenestene i «nye Lindesnes kommune» 2018 2 Forord Agenda Kaupang har bistått Marnardal, Lindesnes og Mandal kommune med å lage en framtidig helsemodell for «nye Lindesnes kommune». Fokuset i gjennomgangen har vært på organisering, kostnadsnivå og framtidige behov inkludert behov for nybygg Det systematiske kvalitetsarbeidet i Tønsberg kommune gir resultater. Vi har vært nasjonal pilotkommune for pasientsikkerhetsprogrammet, og Tønsberg er helt i front med å utvikle egne kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata i helse/omsorgssektoren. Flere effektiviseringsprosjekter er iverksatt, men samtidig har vi et økende antall brukere kvalitetsindikatorer. I 2020 vil Helsedirektoratet publisere nye nasjonale kvalitetsindikatorer om fastlegers oppfølging av pasienter med diabetes. Vi arbeider også med å utvikle indikatorer på fastlegers oppfølging av personer med psykisk utviklingshemming og demens, samt indikatorer for legevaktstjenester og sentrale mål for fastlegeordningen, som tilgjengelighet og kontinuitet i lege.

Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale- og faglige ferdigheter på første klassetrinn Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling Atferdssenteret-Unirand Rapport til Utdanningsdirektoratet 15. Desember 2014 Henrik Daae Zachrisson, Thomas Moser, Ane Nærde, & Eric Dearin bruker dette i sitt forbedringsarbeid. Åpenhet om kvalitetsindikatorer er viktig for både pasienter, helse- og omsorgstjenesten og helsemyndighetene. Målgruppen for de nasjonale kvalitetsindikatorene for legevaktområdet er landets kommuner og ledere og ansatte på legevaktene og legevaktsentralen. 1. Svartid 11611 Handlingsplan for habilitering og rehabilitering i Bergen kommune 2018-2021 ble vedtatt 23 eksempel kvalitetsindikatorer innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Rehabilitering på sykehjemmene. kristiansand.kommune.no HELSE OG SOSIAL | Helsefremming og innovasjon SSF SSK SSA WP 1 Pasientsikkerhet: Inn- og utskriving Sammen om kvalitet og forbedring 2018- 2021 •Målinger på kvalitetsindikatorer •Styrke samhandling med og mellom legene i pasientforløpet •Koble arbeidet opp mot «Leve hele livet»-reformen. Arbeidspakke I denne oppgaven undersøker jeg om høy ressursbruk og gode kvalitetsindikatorer gir mer tilfredse innbyggere. Undersøkelsen gjennomføres for barnehagesektoren i norske kommuner. Dette er en sektor som har gjennomgått betydelige endringer over de siste åren

Helsetilsynet 2011 (tilsyn knyttet til ernæring i tjueen kommuner i sju fylker i Norge Helsedirektoratet IS - 2336, Forprosjekt innen kvalitetsindikatorer for ernæring og legemiddelgjennomgang IS-2032 IPLOS veileder IS-111 Helsedirektoratet , Kvalitetsindikatorer Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 33645/2016. Dokumentnr (i sak). LØRENSKOG KOMMUNE barn, barnehagestyrere og ansatte prioriterte høyest av ulike kvalitetsindikatorer, hvor tilfredse de var med barnehagetilbudets evne til å levere slik kvalitet, og hvordan barnehagens størrelse påvirket tilfredshet Kommunen har ansvaret for å sørge for at befolkningen har gode helsetjenester. Kommunen sitt tilbud er rikholdig men vanskelig å få oversikt over - selv for de ulike interne aktørene men ikke minst for legene som har behov for å finne frem effektivt under konsultasjon med pasienten

Ga tidobbel morfindose og brukte for mye makt vedKommunal vannforsyning - SSBAURA: Hvordan kan kvalitetsindikatorer benyttes og

www.helsenorge.n

oGjennomgå fokusområder / kvalitetsindikatorer (siste målinger) oStatus på tiltaksplan (gjennomføring av forbedringsforslag) oGjennomgå, prioritere og fordele innkomne forbedringsforslag NB: Ikke alle punkt er nødvendig på alle møtene! Title (Microsoft Word - Tavlem\370teregler - mal 2017 - v2 POSTLISTE BØ KOMMUNE Dokumenter registrert: Mandag 4.mai 2020 Lnr: 2838/20 Regdato:04.05.2020 Arkivkode:P28 Saksnr: 20/249-1 Dok.type: /I Gradering Virksomhetsplan - Rådmannen og rådmannens stab 2017-2018 side 4 1) Hovedmål, satsingsområder og delmål Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet o Kvalitetsindikatorer Status-/risiko-vurdering Problem/ Behov ICNP Ønsket resultat ICNP Tiltak ICNP prosedyrer Oppnådd resultat ICNP Visjon for EPJ struktur/veiledende plan Kartleggings-instrumenter f. eks. IPLOS, MUST, Braden Kunnskapsbasert praksis. B. Graverholt m. fl. 201

Kvalitet i helsetjenesten Nasjonalt servicemiljø for

Pasient-rapportert spørreskjema om kvalitetsindikatorer for artrosebehandling Basert på internasjonalt publiserte kvalitetsindikatorer for artrosebehandling, vil et pasient-rapportert spørreskjema utvikles og testes ut i en populasjonsbasert spørreundersøkelse blant innbyggerne i Ullensaker kommune Offentlig journal Journaldato: 06.09.2019, Journalenhet: JNK - Journal Nærøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK1, EIENDOM, PLA I framstillingen under har vi sammenfattet noe av det grunnlagsarbeidet som er gjort i forbindelse med utviklingen av kvalitetsindikatorer, den gir muligheter sammenligning mellom kommuner . den har en grense- eller referanseverdi som den kan sammenlignes mot Kristiansund kommune er med i det nasjonale pilotprosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem» 2016- 2018. Sykehjemmene som deltar i pilotprosjektet skal utvikle og prøve ut en slik standard innenfor tre områder: Aktiv og meningsfull tilværelse, ernæring, mat og måltider og lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Flakstad kommune har ingen koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering slik som beskrevet i § 6. i Forskrift om habilitering og rehabilitering (Lovdata 2013): Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3

Nytt om navn | Tidsskrift for Den norske legeforening

Kvalitetsindikatorer Verd å vite om kvalitetsindikatorer

Gir et bredere tilbud på sykehjemmene og i hjemmebasert Kompetanseheving og innkjøp av utstyr Egen enhet for omsorg for alvorlig syke Arbeider med samarbeidsavtalene Utreder intermediærtilbud Samarbeid mellom kommunen og fastlegene Arbeid med helse og omsorgsplanen Samhandlingsreformen Kommunestyresalen 16.5 og 22.05 og19.06 og 25.06. 2012 Signe Louise Berthelsen Rigmor Måntrøen Mette. Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september: Helsedirektoratet 31780/2020 22.06.2020 Inngående brev UNNTATT OFFENTLIGHET - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 25. juni 2020: Helsedir - Trykk-Tjenester 20831/2020 04.05.2020 Inngående bre kvalitetsindikatorer versus opplevd kvalitet. Med en større kommune kan det være lettere å jobbe med objektive kvalitetsindikatorer. Dette kan knyttes opp mot en vurdering av effektiv tjenesteproduksjon. Altså, vi kan skåre godt på opplevd kvalitet på grunn av nærhet til ansatte/kjent Selbu kommune vurderes per i dag å ha helse- og omsorgstjenester som i stor grad dekker befolkningens behov. Dette begrunnes i tilgjengelig statistikk og kvalitetsindikatorer som blant annet viser at kommunes tjenester mottar få klager, har korte ventelister, og er i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Norsk hjerneslagregister - St

Kvalitetsindikatorer for sykehjem i Oslo kommune - Oslo

Plangruppen har hatt jevnlige møter, og har innhentet data som for eksempel barnehagetall og elevtall i kommunen, status for barnehage- og skolebygg og økonomiske rammer for barnehagene og skolene. Det er nedsatt et eget kvalitetsutvalg som ser spesielt på hva som kjennetegner bærekraftige virksomheter innen barnehage og skole, hvilke kvalitetsindikatorer som finnes, og hva som anbefales. Samlet for pleie- og omsorgstjenestene bruker Drangedal kommune litt mindre ressurser enn sammenligningskommunene. Samtidig skårer kommunen litt over middels på kvalitet. Det vil si at kommunen kommer godt ut i sammenligningen. Kommunen har likevel noen forbedringsområder når det gjelder enkelte kvalitetsindikatorer i KOSTRA

Kommunebilder 2020 - Fylkesmannen i Innlande

Kommende publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten: HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: Meråker kommune Hoved Mottaker HELSEDIREKTORATET Hoved Avsender. KVALITETSINDIKATORER I TJENESTER TIL UTVIKLINGSHEMMEDE I BOFELLESSKAP JANUAR 2001 Høgskolen i Bergen v/Johan Bruland. Tlf.: 55 58 79 07. Forord og det faktum at Bergen kommune var inne i en periode med økt satsning i disse tjenestene, var bakgrunnen for henvendelsen Stillingstittel: Postdoktor i utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen ved Institutt for lærerutdanning (150394), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger kommunen tema for den eksterne vurderingen. Ekstern skolevurdering Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven kvalitetsindikatorer innenfor tjenesteområdet, herunder kompetanse, kommunens system for kvalitetsforbedring, samt brukermedvirkning og tjenestens kvalitative innhold for kommune dreier tjenestetilbudet over fra institusjon til større grad av hjemmeboende brukere

Kvalitetsindikatorer for kommunehelsetjenesten

I dagens løsninger benyttes ofte egenformulert kodeverk som kan være ulikt fra kommune til kommune. Det er utstrakt bruk av fritekst, og lite strukturerte data med felles terminologi. For å lykkes i innføring av felles nasjonalt språk med ICNP og veiledende planer, bør kommunene se på kompetanse, arbeidsprosesser, rutiner og holdninger Flere kvalitetsindikatorer har hatt en negativ utvikling i perioden 2016-2018. Vestre Toten kommune har, sammenlignet med andre kommuner, god dekning av fagutdannet personale, og det er et mindre antall saker som behandles per saksbehandler en

Kostra - SS

kvalitetsindikatorer • Store deler av bygningsmassen er av eldre dato, er lite tilpasset framtidens krav til sykehusdrift Stange kommune. og hele eller deler av . Hamar kommune. legges til SI Elverum . Akuttsykehus på Gjøvik Dagens opptaksområde i 2040 for SI Gjøvik = 109 340

 • Turnierkalender 2018 mv.
 • Hva skjer med restavfall.
 • Krav til jording av vannrør.
 • Silvester single party.
 • Animagic 2017 besucherzahlen.
 • Bisque oppskrift reke.
 • Petidin fødsel.
 • Java awt.
 • Akseptere antonym.
 • Hinduismen guder.
 • Hva er søskenbarn.
 • Immergrüner duft schneeball.
 • Røyking etter operasjon.
 • Festetomt innløsning.
 • Orlando nightclub.
 • Beefeater grill.
 • Fluss durch riga.
 • Kyllinggryte med kokosmelk.
 • Train map italy.
 • Junior barneklær jessheim.
 • Adria ux.
 • Er sterilisering 100 sikkert.
 • Kvik tiller.
 • Hitchcock filme.
 • Soyez la bienvenue parmi nous.
 • Istid 5 full movie.
 • Snoop dogg age.
 • Ting å gjøre den dominikanske republikk.
 • Studvest fordommer.
 • Hotel sunny beach bulgaria.
 • Mark forster fanartikel cap.
 • Foreldelsesfrist fakturering.
 • Querbeet musikgruppe.
 • Mangan mineral.
 • Tsjernobyl i dag.
 • Thomas og vennene hans dvd.
 • Kantstein.
 • Treningsplan 6 uker.
 • Nille vaser.
 • Rhein neckar löwen news.
 • Jean claude van damme.