Home

Hva er politiattest

Opplysninger i politiattesten - Politiet

Politiattest - Politiet

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest) For firma, arbeids- eller oppdragsgiver: Slik krever du politiattest og finner og velger riktig formål. Be om ny politiattest og kreve fornyet vandelskontroll

Politiattest er en attest utstedt av politiet med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Den inneholder opplysninger om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning. Det er den personen attesten gjelder som selv må begjære politiattest, det vil si be om å. Det er arbeidstaker selv som skal legge frem politiattest. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Attest skal kun kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, og det skal i tilbudet tas forbehold om at merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stillingen For å få utstedt politiattest søker du om dette hos ditt lokale politi. Vær obs på at det kan ta over to uker å få svar. Her kan du lese mer om hvordan du søker om politiattest.. Hva som blir oppgitt i politiattesten, avhenger blant annet av hva slags politiattest det er snakk om.En ordinær politiattest har noen begrensninger, avhengig av når det straffbare forholdet fant sted, og.

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha.Alle andre lovbrudd vil bli utelatt fra en slik attest. Den mest vanlige er en barneomsorgsattest, som du trenger for å kunne jobbe i blant annet skole, og barnehage, barneverntjenesten og helsevesenet.Denne attesten viser om en person er knyttet til lovbrudd som f. En uttømmende vandelsattest inneholder absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret. Loven gir en rekke tidsfrister for hva en vanlig politiattest kan inneholde. En tommelfingerregel for hva som ikke skal med i en vanlig politiattest er: bøter eldre enn to år, betingede og ubetingede dommer eldre enn fem år Politiattest - Formål Oppdatert: 30.06.2020 6/15 Helse og omsorg Meldeplikt for inntreden i privat virksomhet - Spesialisthelsetjenester og tannhelsetjenester - Barn Meldeplikt for privatpraktiserende eller offentlig ansatt helsepersonell som åpner, overtar eller trer i privat virksomhet som er omfattet av helsepersonelloven, o En politiattest er gyldig i 3 mnd, men varer i 3 år. Altså så må du levere en polititattest som ikke er eldre enn 3 mnd, men du trenger ikke å levere noen ny før om tre år

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest? Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisng eller praksisstudier. De kan heller ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning. Hva vil stå på politiattesten Dette ikke er nærmere problematisert av departementet, og det er noe uklart hva som nærmere ligger i dette. Et praktisk eksempel på tilfelle hvor det nok må være hjemmel for å kreve fremlagt politiattest, er hvis en ansatt omplasseres fra arbeidsoppgaver som ikke har krav til politiattest til arbeidsoppgaver som har et slikt krav Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara

Jeg lurer på hva Politiattest er

 1. Når du søker om politiattest er det viktig å velge riktig kategori og formål. Informasjon om hva du skal velge vil du finne i informasjonsbrevet du får når du har fått tilbud om studieplass. Studenter som har takket ja til studieplass hvor det er krav om politiattest anbefales å søke så raskt som mulig grunnet lang behandlingstid
 2. Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres. Hva som oppfattes som nødvendig vil variere. Utgangspunktet er at nødvendighetskravet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet
 3. Hva er politiattest? Politiattest er et virkemiddel som stadig flere samfunnsaktører har innført for aktivt å begrense muligheten for seksuelle krenkelser. Normisjon og Acta har i tråd med Norges Idrettsforbund, andre kristne organisasjoner og Den norske kirke vedtatt å innføre politiattest både for ansatte og frivillige
 4. Hva er en tariffavtale? Ved tilbud om ny stilling for de som allerede har et ansettelsesforhold, kan det kreves politiattest hvis det ikke er levert tidligere. Fersk rapport kreves. Politiattesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser
 5. Politiattest med merknad sendes til: Høgskulen på Vestlandet, opptakskontoret, postboks 7030, 5020 Bergen. Retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved HVL. Hva sjekker politiet? Politiet sjekker dine oppføringer i politiregisteret. Det vil si at de sjekker om du har merknader som er relevante i forhold til det studiet du skal gå på
 6. Det er viktig å passe på at alle som skal jobbe med barn og ungdom i skytterlaget skaffer seg politiattest! Hva sier Skytterboka? Skytterboka pkt. 1.790 - Krav om obligatorisk politiattestDet er krav om obligatorisk politiattest i DFS
Politiattestbekreftelse - IL AasgutenIL Aasguten

Hva er politiattest? En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner Vandelskravet dokumenteres ved at en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder legges ved søknaden om løyve. Politiattest får du ved å kontakte politiet der du bor. Vær forberedt på at det kan ta noe tid å få utstedt en politiattest. Vandelskravet må være kontinuerlig oppfylt Vandelskontroll er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel (adferd, livsførsel) brukes til å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.. Vandelskontroll skal skape økt trygghet for arbeidsgivere, tjenestemottakere og allmennheten Hva som kommer med i de forskjellige attestene er regulert av lov om strafferegistrering. Som en tommelfingerregel kan man si at en vanlig politiattest inneholder bøter som ikke er mer enn to år gamle, dommer nyere enn fem år, hvis ikke dommen var på mer enn seks måneder. Da blir dommen synlig i attesten i 10 år c) Ved flytting kreves ny politiattest. d)Det bør opplyses om at man har klagerett til politiet om man er uenig i hva som er tatt med i attesten. Organisasjonen lager en beredskapsplan for hvordan politiattest med merknad skal håndteres

Hva betyr Politiattest? Her finner du 8 betydninger av ordet Politiattest. Du kan også legge til en definisjon av Politiattest selv. 1: 3 3. Politiattest. En erklæring fra politiet som bekrefter at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller ungdommer Og hva fremgår av en politiattest? I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne lister blant annet opp 137 lovhjemler som gir rett til å innhente politiattest. Begge er opptatt av at hensynene bak vandelsreglene må avveies mot hensynet til enkeltpersoners personvern For å bli ansatt i en rekke jobber er det krav om å levere politiattest, og nytt fra 1. januar 2017 er at også flere jobber hvor man ikke jobber med barn og unge, krever politiattest ved ansetting.. Dette er nytt for foreldre i 2017. Disse får 14 200 kroner mer. Å sende selve søknaden er enkelt - så lenge du har dokumentene du trenger for å søke Søk om politiattest elektronisk. Her kan du søke om politiattest (vandelsattest) elektronisk og sjekke status på søknaden din. Hvis du har opprettet en digitale postkasse, får du attesten i din der. Hvis du ikke har digital postkasse, får du attesten tilsendt per post til adressen din

Hva som skal komme frem på en politiattest, følger av en egen lov, Politiregisterloven. Avhengig av formålet med politiattesten, er det ulike forhold som skal opplyses. Det er ulik varighet på det kriminelle forhold en måtte være straffet for. I tillegg er det begrensinger, slik at ikke alle kriminelle forhold skal opplyses Opptak ved en rekke studier ved NTNU forutsetter at du fremlegger en politiattest.. Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette gjelder lærer- og lektorutdanninger.

Det er mange ting en bør huske på før du søker om transportløyve. Det første og viktigste er politiattest. Men dette skal du ikke nødvendigvis bare skaffe til deg selv. For eksempel skal politiattest leveres både på transportleder og firma (org nr.). I tillegg er disse punktene viktige En ordinær politiattest tar med langt mindre enn en uttømmende politiattest. I en uttømmende politiattest gjelder ikke de normale tidsbegrensninger som eller gjelder i en ordinær politiattest på hva som skal tas med av opplysninger i politiregisteret men også her er det noen begrensinger. Siden det tas med så mye på en uttømmende.

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)

 1. Politiattest er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som fortiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep. Hva skal gjøres hvis en person unnlater å fremvise politiattest
 2. Det er viktig at den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester lager et godt system for oppfølging av disse. Det skal lagres opplysninger om hvem som er avkrevd politiattest, at den er fremvist og dato for fremvisningen. Nye personer/trenere må legges inn i oversikten, og de som allerede har levert må levere på nytt hvert 3. år
 3. Politiattest er en av flere tiltak for gode og trygge arrangementer i 4H. Alle som håndterer politiattester i 4H har taushetsplikt mht. hva som måtte komme frem av disse. Politiattestens gyldighet. Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder
 4. Hva slags attest som skal utstedes fremgår av loven/forskriften som regulerer området. I en vanlig politiattest blir de fleste straffereaksjoner tatt med, men bare for begrenset tid bakover. Uttømmende politiattest er en attest hvor alle ilagte straffereaksjoner skal være med, unntatt forenklede forelegg
 5. Hva som blir oppgitt i politiattesten, avhenger blant annet av hva slags politiattest det er snakk om. En ordinær politiattest har noen begrensninger, avhengig av når det straffbare forholdet fant sted, og hvor alvorlig forholdet er. Er det snakk om en uttømmende politiattest, vil denne ta med langt mer enn en ordinær politiattest

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest? Studenter som ikke leverer politiattest kan miste studieretten til studieprogrammet. Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført Søknad om løyve skal vedlegges politiattest, jf. § 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut». Vi gjer oppmerksam på at vi IKKJE ønskjer å få tilsendt politiattest via e-post. Dette på grunn av at e-post ikkje er ei sikker kanal 6. det er fare for at en person på ny vil begå lovbrudd. Politiattest kan også brukes dersom folkerettslige forpliktelser krever dokumentasjon om hvorvidt en fysisk eller juridisk person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning Krav om politiattest er hjemlet i Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017-01-06-13). Hva sjekker politiet? Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere i opptaksbrevet ditt fra Samordna opptak eller fra høgskolen. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis

Hva er politiattest? En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Hvilke forhold fremkommer i politiattesten En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap), men som ikke har fått advokatbevilling.. Fullmektigen er ansatt av en advokat som er fullmektigens prinsipal. Fullmektigen opptrer på vegne av prinsipalen og yter rettshjelp i hans eller hennes navn. For at en advokatfullmektig skal kunne opptre som sådan, på vegne av sin prinsipal. Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres, jf. politiregisterforskriften § 37-2. Hva som oppfattes som nødvendig vil variere. Utgangspunktet er at nødvendighetskravet vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet Det er partene selv som bestemmer innholdet i en eventuell avtale og hvilke krav som skal oppfylles. Dersom det er straffesak kan det få betydning for politiattesten til den som er siktet. En sak i konfliktrådet der det inngås en avtale og avtalen blir innfridd, fører ikke til anmerkningen på ordinær politiattest Hva man sitter igjen med fra frivillig innsats er litt vanskelig å sette ord på. Vi har derfor laget en del filmer av helt vanlig ekstraordinære frivillige for å beskrive #denfølelsen. Å gjøre noe for andre, kan gjøre noe med deg - Frivillig.n

Hva kommer på politiattesten? - Advokatfirmaet Wulf

Hva er vandelsattest? - Ung

Politiattesten er gyldig i 90 dager fra utstedelsesdato. Politiattest(er) skal ikke lastes opp i søknad - og skal ikke sendes med e-post til Luftfartstilsynet. Følg veiledningene vedrørende søke om bakgrunnssjekk og hvordan søke - og sende inn politiattest(er) Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål: bakgrunnssjekk@caa.n Når dette er registrert vil politiattesten bli makulert. Politiattester med merknad vil bli sendt til den nasjonale nemden som behandler politiattest i henhold til sine rutiner. En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger

Politiattest - søk på nett - Politiet

Her er link til Norges Idrettsforbund som beskriver ordningen Hva skal klubben gjøre? 1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet om politiattest 2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren (ligger klar som vedlegg i PDF) 3. Registrerer fremvist politiattest når du har fått den tilbake fra Politiet. Hva skal søkeren gjøre? 1 Hvordan sende politiattest til Luftfartstilsynet. For å få behandlet søknad om bakgrunnssjekk må du sende Luftfartstilsynet politiattest(er) fra alle land hvor du har vært registrert bosatt i mer enn 6 måneder de siste 5 år Kravet til politiattest gjelder alle uavhengig av hva de skal jobbe med. Det er derfor ikke bare lærere, men også administrativt personell, vaktmestere, renholdere, og andre. Kravet til politiattest gjelder både faste og midlertidige stillinger, herunder kortvarige vikariater Reglene om politiattest finner du i lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 6-1 til 6-9. Politiattesten skal vise om du har vedtatt forelegg, er siktet, tiltalt, eller er dømt visse typer straffbare forhold (f.eks. seksuelle overgrep, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som er helse- og omsorgstjenester etter loven her. Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler av hensyn til stedlige forhold. Krav om politiattest

Det er imidlertid den som skal forevise politiattest som selv har ansvar for å innhente denne og forevises denne til politiattestansvarlig. Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med. Hva er en politiattest? I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39

NIF-alarm om politiattester. Norges idrettsforbund reagerer kraftig på det de mener er en endring av politiets håndtering av politiattester til frivillige over hele landet Informasjon fra Møre og Romsdal Dette bør du sjekke før du søkjer: Det kan stillast spesielle krav til deg som yrkesutøvar, og som regel må du oppfylle dei same krava for å få læreplass. Det kan vere krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om eigenskapar og formelle krav til dei yrka du er interessert i, før du bestemmer deg for kva du vil søkje

Politiattest - idrettsforbunde

Hva er en politiattest? En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold I noen tilfeller er det derimot faktisk til dels alvorlige straffbare forhold som ikke vil fremkomme på en politiattest. - En politiattest gir ikke to streker under svaret. Mange vil nok bli overrasket over at en barneomsorgsattest for eksempel ikke vil inneholde om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov» Politiattest og erklæringer. Taushetsplikt. Taushetsplikt. Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for studenter på folkehelsefag-, idrett-, lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider,.

Norges Idrettsforbund (NIF) har i lang tid bedt politiet endre det de mener er en ikke-fungerende ordning med politiattester. Nå har Politidirektoratet strukket ut en hånd Det er berre dei som treng opplysningane i ein politiattest for å kunne ta stilling til spørsmål om tilsetting eller godkjenning, som bør få innsyn. Det inneber at «uvedkommende» ifølge forskrifta er alle andre enn dei som faktisk skal ta stilling til tilsettings- eller godkjenningsspørsmålet Må han ikke opplyse deg om hva han vil ha attest på? .eks må de som jobber i skolen legge fram politiattest, men da må man ha med seg skriftlig melding fra skolen med beskjed om hvilket punkt/paragraf som er av interesse Hvilken type politiattest som kan utstedes er avhengig av hva som er bestemt i hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av politiattest. Dersom det i hjemmelsgrunnlaget ikke gis særskilt anvisning på hvilken type politiattest som kan kreves, skal det utstedes ordinær politiattest

Kreve politiattest eller fornyet vandelskontroll - Politiet

Politiattest Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift Kommunen skal ikke godkjenne en barnehage dersom attest er krevd, men ikke levert. Kommunen skal heller ikke godkjenne en barnehage der en person nevnt i § 6 første ledd skal ha et ansettelsesforhold i barnehagen og leverer attest med anmerkninger som nevnt i § 5 første ledd. Det skal framgå av kommunens saksdokumenter at politiattest er. Hva er rett rundt fornyelse av politiattest Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Hva er rett rundt fornyelse av politiattest. Av pierce007, 13. september 2017 i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. pierce007 3 pierce007 3 Medlemmer; 3 1 809 innlegg. Du finner bilder av nesten hva som helst her. Vandelskontroll - Wikipedia. Krav om politiattest for alle som yter tjenester i helse og Kravet om politiattest: Slik gjør du det - steg for steg. Stadig flere krever politiattest - Vårt Land. Retningslinjer for bruk av politiattest Blant annet kan du få skatteoppgjøret ditt, politiattest fra Politiet og vedtak fra Nav i din digitale postkasse. Du får ikke reklame i den digtale postkassen din. I personvernerklæringen for digital postkasse og kontakt- og reservasjonsregisteret kan du lese om hvordan Digitaliseringsdirektoratet samler inn og bruker informasjonen i registeret

politiattest - Store norske leksiko

Hva er en politiattest? En polititattest (vandelsesattest) innholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. det kreves politiattest i flere yrek, også verv i frivillige organisasjoner. politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag politiattest fra voksenpersoner som leder eller deltar i fritidsaktiviteter eller lignende som ikke er en del av tiltakets tilbud, men som beboerne benytter seg av. Det skal kreves slik politiattest som framgår av barnevernloven § 6-10 andre ledd. Slik politiattest omfatter seksualforbrytelser mot barn og voksne, drap, narkotikaforbrytelser o

Klubbfordeler-/utstyr – Verdal svømmeklubb

Politiattest - Udi

Det er også sentralt at konstitusjonen setter grenser for hva den lovgivende makt og forvaltningen kan bestemme, selv med et flertall i ryggen. En fungerende rettsstat forutsetter videre uavhengige domstoler med adgang til å prøve om en lov er i strid med Grunnloven og om forvaltningsvedtak er i strid med loven Kunne ikke koble til server . Vennligst påse at du er koblet til Internett og at serveradressen er riktig skrevet. OK bt

Video: Disse jobbene krever politiattest - Dinsid

Maritime fag - fagskoleny

Yrker og utdanninger som krever politiattest - Ung

Retningslinjer for hva som skjer når det avdekkes relevante merknader på en politiattest, er beskrevet i kapittel 15 om disiplinære reaksjoner overfor studenter. For opptak til studier gjennom Samordna opptak gis det beskjed om dette i tilbudsbrevet Hvor lenge er politiattesten gyldig? Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til. Men dersom du ikke fullfører på normert tid vil det kreves at du skaffer deg en ny politiattest. Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide? Du kan ikke starte i praksisopplæring før politiattesten er. En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Politiattestene vil derfor bli makulert etter at de har blitt registrert mottatt hos oss. Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan du bli bedt om å levere inn en ny politiattest Kravet om politiattest betyr i praksis at alle som jobber i den kommunale helsetjenesten, inkludert sykepleiere, må legge frem politiattest. Det spiller ingen rolle hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Kommunenes ansvar. Det er kommunenes plikt å hente inn politiattest for sine ansatte

Hva inneholder vandelsattesten? - Dinsid

Krav om politiattest i Hemnes Idrettslag. Klubben krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming Lovhjemmel, rettsgrunnlag i en eller flere lovbestemmelser. For eksempel inneholder skadeserstatningsloven av 1969 § 2-1 hjemmel for at foreldre på visse vilkår kan pålegges å erstatte skade som er forvoldt av deres barn under 18 år. Lovhjemler er viktige ikke minst i strafferetten. Det følger av Grunnlovens § 96 at ingen skal kunne straffedømmes uten at det foreligger et straffebud. Send inn uttømmende og utvidet politiattest. Du dokumenterer at du har plettfri vandel ved å sende inn uttømmende og utvidet politiattest. Du må søke politiet om politiattest. Dette kan du ikke gjøre før du har sendt inn din søknad om opptak til politiutdanningen. Du må sende politiattesten i posten til Politihøgskolen senest 20. mars

AVLYST: Vårcup 18 – RUSTAD IL FOTBALLNorway Cup 2015 – RUSTAD IL FOTBALLKims lek som andakt - KFUK-KFUM-speiderneJenter 2003 | Halden Håndball - Halden HåndballforeningQuiz: Hva vet du om mat og kosthold?

Vaktvirksomhetsloven krever at du er minimum 18 år gammel for å arbeide i vakttjeneste. Skal du starte eget sikkerhetsselskap, må du være minimum 21 år. Politiattest. Du kan søke politiet om politiattest (ofte kalt vandelsattest). En politiattest inneholder opplysninger om hva som er registrert om deg i politiets registre - Hva som er «plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel, er ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at begrepene klargjøres i lovverket, slik at brukerne av politiattester har klare retningslinjer å holde seg til Hva gjør Sagene IF med politiattestene? Når Sagene IFs ansvarlige for politiattester får se din politiattest, så setter vi deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest. Sagene IF har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den

 • Engelsk greyhound.
 • Jenter film.
 • Porsgrunn kommune barnehage.
 • Xhosa beschneidung.
 • Waz leserladen duisburg.
 • Vrangforestillinger hos barn.
 • Fornye kjøkken fronter.
 • Renault zoe takboks.
 • Kochschule walch speyer.
 • Akademikerforbundet.
 • Hasselberg transport erfaring.
 • Ov sport.
 • Stadtwerke ratingen stellenangebote.
 • Rödbetspaj med chevre coop.
 • Profeter i kristendommen.
 • Stadtfest dresden 2017 programm.
 • Sentralbord nif.
 • Europa league 2016.
 • Eduroam uis.
 • Red bull innholdsfortegnelse.
 • Stempel sirene kryssord.
 • Marcophono alternative.
 • Check24 hotel.
 • Herring age.
 • Whatsapp geburtstag vorlagen.
 • My little pony englisch.
 • Nøttebunn med hele egg.
 • Emirates stadium seat view.
 • Reise på cruise med baby.
 • Fixed gear gent.
 • Pellets 6mm pris.
 • Mva på nye boliger.
 • Norsk kvinnefotball.
 • Mottenmann sichtungen deutschland.
 • Latvisk alfabet.
 • Solstorm mars 2018.
 • Kaldeste temperatur i verden.
 • Vi unge abonnement.
 • Bokstav æ.
 • Ego one xl v2.
 • Dans østfold.